Адвокатската кантора “Моневи” работи на територията на цялата страна и поема граждански, наказателни, административни и изпълнителни дела, както и процесуално представителство по тях.

      Eкипът ни съветва и представлява български, и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси свързани с:
– договорни и извъндоговорни облигационни отношения
– семейно и наследствено право
– покупко-продажба и наемане на недвижими имоти и посредничество
– регулация и устройство на територията
– регистрация и пререгистрация на търговски дружества и клонове на чуждестранни търговци на територията на Република България
– участия и защита в обществени поръчки и конкурси
– данъчно облагане и данъчни облекчения
– производства по ликвидация и несъстоятелност
– изготвяне на всякакви видове договори, менителници, записи на заповед
– медиация и извънсъдебно решаване на спорове