Адвокат д-р Калоян Руменов Монев

Калоян Монев

Адвокат д-р Калоян Монев работи към Адвокатска колегия Варна и има дългогодишен юридически и адвокатски стаж. През 2014г успешно е защитил докторска дисертация в Института за държавата и правото към Българския академия на науките – София на тема “Отговорност за вреди, причинени при използване на компютърни системи и глобалните мрежи”. Има редица публикации и становища в печатни и електронни издания на тема – Съвременното право в Интернет среда, Правни хипотези и казуси при използване на глобалните и социални мрежи и други. Консултира частни и бизнес клиенти.
Адвокат д-р Калоян Монев е съосновател на гражданско сдружение “Кауза Разград”, което работи в сферата на местното самоуправление и местната власт и генерира политики за широко представителство на гражданското общество в управлението на общините. Адвокат Монев е трети мандат общински съветник в Общински съвет Разград, заместник председател на съвета и председател на постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

Личен блог: https://kmonev.business.site