Адвокат Калоян Руменов Монев

     Адвокат Калоян Руменов Монев е роден през 1979 година в град Разград. През 2004 година е завършва висше образование „Право” в град Варна. Магистър по „Право”.

     Член е на Адвокатска колегия град Варна. Работи в сферата на гражданското, търговско, семейното и наказателното право. Владее английски и руски език.

     Докторант в Института за правни науки към Български академия на науките – София по специалност „Гражданско и семейно право” с тема на дисертационен труд: „ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ГЛОБАЛНИТЕ МРЕЖИ”. 

     Има публикации в списание „Правна мисъл”.